Stenbithöjden


Stenbithöjden är ett vildmarksområde med granskog i ett kuperat landskap. Mellan de skogklädda höjderna ligger ödsliga myrar och tjärnar. Stenbithöjdens skogar lever och dör till nytta för gammelskogens alla innevånare.

  In english please

Stenbithöjden is a wilderness area with spruce forest in a hilly landscape. Between the wooded hills lies desolate marshes and ponds. Stenbithöjdens forests live and die for the benefit of old-growth forest's inhabitants.

Vindpinade björkar

De högst belägna delarna av Stenbithöjden ligger närmare 600 meter över havet. Där är granskogen gles och knotiga, vindpinade björkar bildar fjällbjörkskog. I den norra delen av reservatet, mellan Västra och Östra Stenbitsjön, finns den vackert belägna Höjdakojan, där besökare kan övernatta. Läs mer om kojan. Nordväst om Västra Stenbitsjön ligger den gamla fäboden Höjdavallen, som dock inte ingår i reservatet.

Många av tjärnarna i området hyser självproducerande bestånd av öring, men här finns även abborre, mört och sparsamt med gädda. Ett annat tips är Stenbitsjöarna i de högre delarna av reservatet. Intill några av sjöarna i området finns stugor för uthyrning b.la Tjusjöstugan och Oxtjärnstugan.
Uthyrning sker av Alban Regnoult 073-822 94 82

Skogarna

Granarna i Stenbithöjden står i en höglänt urskog. Skogen är gles och trots hög ålder är träden måttligt grova. Granarna är formade av stora snölaster, med nedåtriktade korta grenar, som nertill bildar en kjol mot marken. På marken ligger gott om liggande döda träd, lågor. I lågorna trivs urskogens ovanliga svampar och insekter.

Fåglar och däggdjur i Stenbithöjden

Tjädern är en karaktärsart för Stenbithöjden. Den trivs bra i landskap som är en mosaik av gammelskog och myrar. Stenbithöjden och omgivande landskap är precis vad tjädern behöver. Har man tur visar sig även lavskrika, tretåig hackspett och järpe under ett besök. Mård, älg, björn och lodjur vistas regelbundet i reservatet.

Skydd

Stenbithöjden har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Stenbithöjden är skyddat genom Natura 2000.

Foto: Christian Ortner

64.045010, 16.878243,  +46 (0)941 140 78