Ekopark Käringberget
/ Ecopark Käringberget


englandflagga In english please

Birches, golden eagles' and black grouse ecopark

The Ecopark Käringberget in Västerbotten meet fire affected rough pine forests, virgin forests as hänglavsklädda spruce, old aspdungar, riverclose leafy environments and vast marshlands. In addition, several high and steep mountain which offers a magnificent view of the countryside and the beautiful Lögde River that flows through the ecopark.

Ecopark Käringberget offers a very diverse forest landscape, where high mountains meet the river and myrvidder. The wildlife in the eco-park is rich. It builds their beaver dams and the rough old pine trees are excellent nesting trees for the golden eagle and other birds of prey. Black grouse, gray-headed woodpecker and lesser spotted woodpeckers are just a few of the birds that thrive in old deciduous forests. Much to discover For the outdoor enthusiasts is this beautiful berries and mushrooms, fishing in both streams and lakes, and hunting small game. There are also many walking trails with picnic areas and beautiful view points which gives the opportunity to experience the magnificent scenery. The area is also rich in archaeological and cultural relics as well as an important winter pasture for reindeer husbandry.

 

Björkarnas, kungsörnarnas och orrarnas ekopark

I Ekopark Käringberget i Västerbotten möter du brandpåverkade grova tallskogar, urskogslika hänglavsklädda granskogar, gamla aspdungar, älvnära lövrika miljöer och vidsträckta myrmarker. Dessutom finns flera höga och branta berg som bjuder på en storslagen utsikt över landskapet och den vackra Lögdeälven som strömmar fram genom ekoparken.

Ekopark Käringberget bjuder på ett mycket varierande skogslandskap, där höga berg möter älv och myrvidder. Djurlivet i ekoparken är rikt. Här bygger bävern sina dammar och de grova gamla tallarna är utmärkta boträd för kungsörn och andra rovfåglar. Orre, gråspett och mindre hackspett är bara några av alla fåglar som trivs i de gamla lövskogarna.

Mycket att upptäcka

För den friluftsintresserade finns här fina bär- och svampmarker, fiske i både strömmande vatten och sjöar samt jakt på småvilt. Det finns också många strövstigar med rastplatser och vackra utsiktsplatser vilket ger tillfälle att uppleva den storslagna naturen. Området är också rikt på forn- och kulturlämningar samt ett viktigt vinterbetesland för rennäringen.

 

Foto: Christian Ortner - Huskykennel Lappland